Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.variety-of-taste.pl

z dnia 01.01.2023r.

Regulamin sklepu
Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie
internetowym dostępnym pod adresem www.variety-of-taste.pl, prowadzonym przez
Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan.: sklep internetowy
Jednoosobowa działalność gospodarcza, Aleja niepodległości 4/23, Mielec 39-300, NIP:
8721281045, REGON: 180508300. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej
przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
1. Zakres obowiązywania regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i
Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez
Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie,
gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.
2. Zawarcie umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew
Dragan.: sklep internetowy Jednoosobowa działalność gospodarcza.
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty
nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w
naszym sklepie mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka
zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach
dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z
dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu
składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk
potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty
znajdujące się w koszyku.
Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez
system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia.
Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i
zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy
zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co
następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu
zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia
zostaje zawarta umowa sprzedaży.
3. Język i zasady utrwalania umowy
Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące
zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje
dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin
udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w
sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
4. Dostawa produktów
W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty
przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z
nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach
dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz
w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.
Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: FHU ZaDra-Ko , Aleja Niepodległości 4/23, 39-300 Mielec, w godzinach od 17-19
5. Płatności
W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o
zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych
rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w
trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce
informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
6. Prawo do odstąpienia od umowy
Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy,
przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
7. Zastrzeżenie własności rzeczy
Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty
ceny sprzedaży.
8. Szkody powstałe podczas transportu
Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep
zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie.
Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami,
powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze
zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej
reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa
ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia.
Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń
wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
9. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady
Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W
przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia
określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam
określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z
umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy.
Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2
lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin
przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.
W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące
Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Reklamacje można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@variety-of-taste.pl
na piśmie na adres: Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan.
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Aleja Niepodległości 4/23, 39-300 Mielec
kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: 600215392
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są
zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu
internetowego.
Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci”, czyli
przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w
przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi
za wady zostaje wyłączona.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od Poniedziałku do Piątku od
godz. 8:00 do 16:00
10. Usługi świadczone drogą elektroniczną
W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania
asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia
multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci
Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie
możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy
zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej
możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego
sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za
pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji
dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu
sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia
nieprawidłowości.
11. Kodeks dobrych praktyk
Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops” dostępnym
pod niniejszym linkiem.
12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do
internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania
sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu
(Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
13. Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych
praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego
Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą
zawsze ustawowe regulacje.
W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje
prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych
podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania
wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem
będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób
fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór
formularza odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan, Aleja Niepodległości 4/23, 39-
300 Mielec, Polska, biuro@variety-of-taste.pl, telefon: 600215392 o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru
formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie
internetowej: www.variety-of-taste.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu
14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
– Adresat Firma Handlowo Usługowa Za-Dra-Ko Zbigniew Dragan, Aleja Niepodległości
4/23, Mielec, Polska, biuro@variety-of-taste.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

Szanowni Państwo, w zawiązku z dużymi opóźnieniami w dostawie, i braku porozumienia z dostawcą, informuję że w najbliższym czasie nie przewidujemy dostaw tego producenta. Jeżeli są Państwo zainteresowani karmami innego producenta proszę o informację na email

X